Workshops


Workshopronde 1. 15.00-16.00 uur

Ruimte voor informele netwerken? Hoe woningcorporatie Woonbron en de Zorgvrijstaat elkaar versterken in wijken en buurten en de bijdrage die de WoonZorgwijzer daaraan kan leveren.
Door Aliën van der Haar (Woonbron), Dennis Lohuis ( Zorgvrijstaat West) en Johan van Iersel (stichting In Fact)
Zorgvrijstaat en corporatie Woonbron trekken met elkaar op in wijken waar mensen met een zorgvraag wonen. Beide partijen hebben deelgenomen aan het experiment met de WoonZorgwijzer. In deze workshop delen zij hun ervaringen met het instrument en het met elkaar tijdens het experiment doorlopen proces. Ook nemen zij u samen met stichting In Fact mee in de analyse van de vraag naar ondersteuning in enkele wijken en de mate waarin informele netwerken op dit moment hiervoor een antwoord kunnen zijn.

Buurtcirkels Hoeksche Waard – Hoe jong volwassenen na intensieve begeleidingsperiode weer zelfstandig wonen met een stevig netwerk
Door Jan Alblas, Ruud van der Kind en Kevin (deelnemer van een Buurtcirkel)
Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk van mensen die een hulpvraag hebben waardoor zij nog niet volledig zelfstandig kunnen wonen en meedoen aan het leven in de wijk of buurt. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor de anderen. Talenten van mensen staan voorop, niet hun beperkingen. Ze ervaren daardoor persoonlijke groei en versterken hun sociale vaardigheden en krijgen een gewaardeerde sociale rol. Het resultaat is dat deelnemers minder afhankelijk worden van professionele ondersteuning. In de workshop deelt Kevin zijn ervaringen als deelnemer van de Buurtcirkel in de Hoeksche Waard. Jan Alblas en Ruud van der Kind vertellen over de achtergrond en ambitie van dit concept.

De verbinding tussen wonen, welzijn en zorg
Door Frans Grobbe (AO Organisatieontwikkeling / Connect Effect programma Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen – Zorg)
Samenwerking tussen wonen, welzijn en zorg begint vaak met een goed idee op het snijvlak van deze drie domeinen. Daar moet het dan gebeuren. De potentie is groot, maar de verschillen zijn dat ook. Hoe gaan de domeinen om met elkaars historie, belangen, perspectieven, posities en aanpakken? Hoe creëer je meerwaarde? In deze workshop gaat u in gesprek over concrete voorbeelden uit de praktijk. Hoe werk je samen in een situatie die wel aantrekkelijk lijkt, maar niet automatisch uitnodigt om de kaarten op tafel te leggen? Hoe pak je een vraagstuk integraal op en wie voert dan de regie? Frans Grobbe biedt handvatten die u direct kunt toepassen op uw eigen samenwerkingspraktijken.

Aan de slag vanuit de leefwereld van mensen
Door Neele Kistemaker (Muzus)
In de ideale participatiesamenleving zijn de behoeften van burgers en belanghebbenden de basis voor beleid en processen. Maar hoe breng je die behoeften in kaart? En hoe kan dit worden ingezet om beleid vorm te geven en processen in te richten? Muzus werkt aan oplossingen op dit gebied voor gemeenten, provincies en instellingen. In deze workshop komen verschillende voorbeelden aan bod en kunt u zelf aan de slag met een vraagstuk vanuit de behoeften van mensen. Ervaar zelf hoe social design bijdraagt aan het vormgeven van de participatiesamenleving.

Zorg en welzijn in wijken en buurten
Door Guus Schrijvers (emeritus hoogleraar gezondheidseconomie)
In Nederland dekt de Wet langdurige zorg (Wlz) de kosten voor verblijf in een zorginstelling. Andere Europese landen betalen uit vergelijkbare wetten uitsluitend de zorg. Moet Nederland hierin meer in de pas lopen met bijvoorbeeld Duitsland en Engeland? Wat kunnen we van deze landen leren over het organiseren van zorg en welzijn in wijken en buurten? Guus Schrijvers gaat hierover met u in gesprek en licht ook een tipje van de sluier op waar het gaat om de kansen die de Omgevingswet biedt voor het inrichten van zorg en welzijn op lokaal niveau.

Unieke eenmalige bijdrage van Marc de Hond: Theatermaker en spreker, zie marcdehond.nl


Workshopronde 2. 16.00-17.00 uur

WoonZorgwijzer in de praktijk: Lessen uit de Hoeksche Waard.
Door vertegenwoordiger Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg, Martin van der Beek (ObjectVision) en Johan van Iersel (Stichting In Fact)
In de Hoekse Waard werken gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen al jaren goed samen in de Kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg. Tijdens het experiment ‘Provinciale Parels’ bleek de WoonZorgwijzer in een dergelijke omgeving goed tot zijn recht te komen. De WoonZorgwijzer is inmiddels ingebed in het lokale geografische informatiesysteem waarmee de partijen al langer werken. Met deze toepassing kunnen gegevens uit diverse bronnen met elkaar worden gecombineerd en geanalyseerd. Tijdens deze workshop wordt u voorgelicht over de succesfactoren van de samenwerking in de Hoeksche Waard en geven Stichting In Fact en Object Vision aan hoe door het combineren van de WoonZorgwijzer met lokale bronnen een meerwaarde kan worden bereikt.

ParkEntree Schiedam: senior smart living
Met vastgoed eenzaamheid tegengaan en de zorgvraag beperken!
Door Tineke Groenewegen (Blauwhoed)
Het nieuwbouwproject ParkEntree in Schiedam richt zich op de behoeften van de grote, groeiende groep 50-plussers. ParkEntree is een buurtschap voor mensen die actief in het leven staan, zich willen blijven ontplooien en volop in verbinding staan met de samenleving om hen heen. Het project biedt ruimte voor spontane ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten, maar er wordt ook privacy geboden. Deze workshop gaat in op de achtergrond van ParkEntree, de trends, het concept, de doelgroepen en de ervaringen tot nu toe. Is het project interessant voor meer gemeenten of doelgroepen? Waarom bestaan er nog weinig projectmatige initiatieven op dit vlak? Waar liggen de knelpunten? Maar ook: hoe kunt u dit realiseren?

Bewegingspatronen in beeld: Wat bepaalt deze patronen in de stad en wat betekent dat voor zorgdoelgroepen?
Door Peter de Bois (Architect, Urban Designer, Office4UrbanreSearch)
Groepen mensen bewegen zich op verschillende manieren door de stedelijke publieke ruimte. Ouderen begeven zich in een kleinere cirkel dan jongeren en gezinnen met kinderen. Sociale, economische en technologische ontwikkelingen hebben invloed op de bewegingspatronen van mensen. Peter de Bois brengt deze patronen in beeld en gaat met u het gesprek aan over hoe u kunt anticiperen op deze kennis om de kwaliteit van leven van zorgdoelgroepen te verbeteren.

Beschermd thuis: Hoe kom je tot positieve contacten in de wijk?
Door Mirjam Doorewaard (Fonteynenburg)
In 2015 publiceerde de commissie Dannenberg de notitie ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Fonteynenburg bouwde hierop voort en ontwikkelde het concept ‘Beschermd thuis’. Samen met de gemeente Den Haag en woningcorporatie Staedion zijn de eerste woningen volgens dit concept gerealiseerd. Sinds september 2017 wonen mensen met een psychische kwetsbaarheid in 26 kleine zelfstandige woningen met intensieve begeleiding in de wijk. In deze workshop krijgt u inzicht in de waarde van ‘Beschermd thuis’, vanuit het perspectief van bewoners, de woningcorporatie, de gemeente en Fonteynenburg. Mirjam Doorewaard vertelt u hier meer over en gaat ook met u in gesprek over hoe bewoners iets kunnen betekenen voor de wijk.

Vivalib: Leef Lekker Lang Thuis! – Maak kennis met een woonconcept voor prettig wonen en ouder worden.
Door Rob Hagens (Vivalib)
Woningen waar je lang thuis kunt blijven wonen, zijn hard nodig. Ruim 80% van de mensen geeft aan zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Een gelijkvloerse woning of traplift blijken uiteindelijk niet genoeg. Vivalib speelt hier op in met woningen die een doordacht ontwerp hebben en verbonden zijn met een online service platform. De woning en diensten groeien met de bewoner mee in plaats van andersom. In de workshop gaat Rob Hagens in op de verschillende aspecten van het Vivalib-concept, zoals de medische, veiligheids-, technische en ontwerp aandachtspunten. Ervaringen in het buitenland en in Nederland komen aan bod zowel in de huur- als koopsector.

Wijkgerichte aanpak voor kwetsbare ouderen: Lessen uit Even Buurten
Door Marleen Goumans, directeur van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. In dit kenniscentrum vindt praktijkgericht zorgonderzoek plaats. Daarnaast is ze ook lector Samenhang in de Ouderenzorg.
In Rotterdam is een wijkgerichte aanpak ontwikkeld waarin zogeheten Spillen en sleutelfiguren actief zijn om ouderen te ondersteunen bij het zelfstandig wonen bij voorkeur met informele oplossingen en inzet van buurtbewoners. In de workshop maakt u kennis met de aanpak van Even Buurten en in het bijzonder de werkwijze van de Spil.
Wat heeft men geleerd na het bijwonen van deze sessie?

  • Het leggen van contact: tijd en vindingrijkheid
  • Posities op het aandacht continuüm: waar zit jij als (bv) hulpverlener?
  • Inzet van zingevingsperspectief en presentiebenadering