Thema's

Mobiliteit van de toekomst

Zuid-Holland is een internationaal knooppunt; de gate-way to Europe. Talloze mensen, producten en data bewegen zich dagelijks van A naar B. Een goede infrastructuur is belangrijk in Zuid-Holland, een provincie met 3.7 miljoen inwoners. De opgave is om er voor te zorgen dat reizigers en goederen vlot, veilig en gelukkig op hun bestemming komen. Hoe ziet mobiliteit van de toekomst er uit? Dat is slim, schoon en (semi)autonoom!

Circulair Zuid-Holland

Wij gebruiken veel grondstoffen en energie voor bijvoorbeeld voedsel, kleding en mobiliteit. Tegelijkertijd is er veel verspilling, waardoor waarde verloren gaat. In 2050 willen we de stap hebben gemaakt van lineaire naar ciculaire productieprocessen en verdienmodellen. Als alle kringlopen gesloten zijn, is er geen uitstoot naar lucht, water en bodem. Ook is er nagenoeg geen afval meer. Deze transitie brengt nu en in de toekomst een nieuwe economische ordening met zich mee en vraagt aanpassingen voor onze life style.

Energie van de toekomst

Wij zetten in op energievernieuwing. De urgentie zit in steden, industrie en glastuinbouw. Om energietransitie aan te jagen, is innovatie essentieel. Wij willen fossiele bronnen vervangen voor hernieuwbare energie. Zo wordt Zuid-Holland minder kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen. Dat brengt nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en nieuwe banen met zich mee. Hierdoor onstaan kansen voor lokale initiatieven. We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik drastisch te verminderen. Dit heeft invloed op het landschap, jouw buurt en jouw huis. De energietransitie maken, voelen en zijn wij dus samen.

Gezonde verstedelijking

Voor het eerst wonen meer inwoners in de stad dan daarbuiten. Nieuwkomers, studenten, young professionals en gezinnen trekken naar de steden waar het bruist. Dit betekent een forse opgave voor die steden qua leefbaarheid en gezondheid. De provincie Zuid-Holland is de meest druk bevolkte provincie. In 2040 groeien we van 3.7 miljoen naar circa 5 miljoen inwoners. Willen we op de langere termijn ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, bezoekers en bewoners blijven? Dan moeten we de verstedelijkingsopgave benutten om een omslag te maken naar een provincie met een prettig leefklimaat met gezonde inwoners.

Economie van de toekomst

In onze regio bevinden zich toonaangevende internationale bedrijven, top onderwijs- en kennisinstellingen, de grootste mainport van Europa, mondiaal greenports en een sterke high tech sector. Onze, op fossiele grondstoffen gebasseerde economie heeft nog veerkracht, maar de rek raakt eruit. Wij hebben de ambitie om de Zuid-Hollandse economie slimmer en schoner te maken. Het vermogen om innovaties aan te jagen en in te spelen op ontwikkelingen is cruciaal. Duurzaam, digitaal en delen zijn daarbij kansen.

Kennis en Innovatie

Om de provincie toekomstbestendig te maken is kennis nodig en moeten we innoveren. We moeten nú inspelen op de trends en ontwikkelingen om klaar te zijn voor opgaven, zoals energievernieuwing duurzame mobiliteit en de nieuwe economie. Maar hoe kom je van trend naar innovatie? En hoe zorg je ervoor dat iedereen daar zijn bijdrage aan levert? Praat mee over de kennis en innovatie die we nodig hebben om de samen de maatschappelijke opgaven van overmorgen op te lossen.